Olanaklar

ADLİ TIP POLİKLİNİĞİ

Anayasanın 130. Maddesi, üniversitelere “eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapma” gibi farklı sorumluluklar yüklemiş olup, bu sorumluluklar çerçevesinde bilirkişilk kurumunun işletilmesine de olanak tanımıştır.
Adli Tıp Kurumu Kanununun 31. Maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları veya birimleri¸ adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılmıştır.
Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu 37. Maddesi, yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden bilimsel görüş istenebileceği belirtilmiştir. Uygulamada da teknik konulardaki uzmanlığı ve tıp alanındaki gelişmeleri daha yakından takip etmeleri nedeniyle, üniversitelere bilirkişi olarak sık olarak başvurulmaktadır.
Anabilim Dalımıza bağlı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren "Adli Tıp Polikliniği"nde mahkeme, savcılık, özel ve tüzel kişilere resmi ve özel bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.
 

ÇOCUK KORUMA BİRİMİ

Hastanemiz bünyesinde çalışan “Çcuk Kruma Brimi”nin çekirdek ekipleri çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, adli tıp ve çocuk ruh sağlığı uzmanlarından oluşmaktadır. Hekimlere ek olarak ekipte 2 psikolog ve 1 hemşire çalışmaktadır. Birimde tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik çalışmalarından sorumlu bir personel görevlendirilmiştir. Bu ekipteki tüm bireyler bir takım ruhu içinde çalışmaktadır. Ekip çalışanları birbirleri ile belirli aralıklarla toplanarak olguları değerlendirmekte ve olgular konusunda ortak izlem kararı almaktadır.
Birim, çocuk dostu bir dekorasyon içermekte ve hastane kalabalığından uzak bir alanda yerleşmektedir. Bekleme odasında çocuğun oynayabileceği bir alan ya da ilgilenebileceği kitap, dergi, boya kalemi gibi malzemeler bulunmaktadır. Görüşme odası sade ve rahat olup, çocuğun dikkatini dağıtacak, görüşmeden uzaklaştıracak eşyalar bulunmamaktadır. Görüşme odasında rahatça oturulacak 2 koltuk ile gerektiğinde kullanılacak kağıt/renkli kalemler, okul öncesi çocuklarla görüşme yapılırken gereğinde kullanılacak oyuncak ve gerekli malzemelerin bulunmaktadır. Görüşmeyi kayda almak için tavana bir video kamera/ses sistemi monte edilmistir. Bu oda ile bağlantılı, arası aynalı camla ayrılmış bir yan odanın bulunmaktadır. Birimde, aileyle görüşmenin yapıldığı ve ekip üyelerinin toplandığı bir toplantı odası bulunmaktadır. Muayene odası; fizik muayenenin tam olarak yapılabilmesine ve gerekli örneklerin alınabilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Birimde ayrıca tüm dosyaların güvenle saklandığı arşiv odası da bulunmaktadır.
ODALAR: (1) Doktor odası , (2) Psikolog odası, (3) İzlem odası , (4) Görüşme odası, (5) Hemşire/Muayene odası, (6) Bekleme odası, (7) Toplantı odası, (8) Sekreter odası ve (9) Arşiv odası.
İhmal/istismar şüphesi üzerine yapılan adli tıbbi değerlendirmede kanıt materyali ve adli örneklerin toplanması ile ilgili doğru prosedürlerin takip edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Birimde çalışan "adli tıp uzmanı" kanıt zinciri prensiplerini bilmekte ve kanıt olarak kullanılacak olan örneklerin önemini takdir ederek yaklaşmaktadır (Kanıt zinciri hukuki bir kavramdır ve bir mahkemede kanıt olarak sunulacak herhangi bir bulgunun kaynağı ve öyküsünün kaynağından mahkemeye kadar bütünlüğü bozulmamış bir zinciri takip ettiği açıkça gösterilebilmelidir. Örneği ele alan herkes ve örneğin saklama koşulları belgelenmeli, zamanı tarihi, yeri belirtilmeli ve uygun olan durumlarda imzalar bulunmalıdır.).

 

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ

Ekim 2012 tarih ve 28431 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/20 sayılı Başbakanlık genelgesine göre; çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli görülmüştür.
Bu genelgeye istinade Hastanemizde de Çocuk İzlem Merkezi açılmıştır. Merkez Soumlu Heimi Bölümümüz Öğretim Üyesidir. Adli görüşmelere uzmanlarımız/tıpta uzmanlık öğrencilerimiz katılmakta ve gerektiğinde fiziksel muayene/örnek alma işlemi yapılmaktadır.

Bu sayfa Forensic Medicine tarafından en son 25.08.2020 12:32:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM